Pravidlá súťaže

 1. Usporiadateľ súťaže:
  • pre.sk s.r.o.
  • IČO: 51754673 ; DIČ: 2120773259
  • Partizánska cesta 1588/62
  • 974 01 Banská Bystrica
 2. Trvanie súťaže:
  • Súťaž sa uskutoční v termíne uvedenom v príspevku zverejnenom na sociálnej sieti, kde bude súťaž vyhlásená (od 12.12.2021 00:01 do 18.12.2021 23:59). Účastníci, ktorí sa do súťaže zapoja po tomto termíne, budú automaticky vyradení.
 3. Účastníci súťaže:
  • Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie:
   • každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má viac ako 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel. Výnimkou sú zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 4. Podmienky súťaže:
  • Do losovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v čase trvania Súťaže pošle objednávku vytvorenú na stránke e-shopu https://www.preBystricu.sk
  • Objednávka súťažiaceho (platí pre platbu prevodom na účet aj pre platbu na dobierku) musí byť uhradená najneskôr do 28.12.2021 23:59. Účastník, ktorý neuhradí objednávku, vďaka ktorej bol zapojený do Súťaže bude automaticky vyradený zo Súťaže a prebehne opätovné vyžrebovanie nového víťaza.
 5. Zlosovanie:
  • Zlosovanie sa uskutoční do 48 hodín po uzavretí súťaže (pozri bod 2).
 6. Výhra:
  • Výherca vyhráva tričko podľa vlastného výberu, ktoré sa v danom čase bude nachádzať v ponuke e-shopu https://prebystricu.sk v skladových zásobách. Výherca získa kupón so 100 % zľavou na 1 x tričko (spomenuté vyššie) s dopravou zadarmo v rámci Slovenskej republiky.
 7. Oznámenie výhry:
  • Usporiadateľ zverejní meno Výhercu na svojej facebookovej a instagramovej stránke (pokiaľ mu na zverejnenie dá výherca súhlas). Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania mailom uvedeným v objednávke.
  • Výhra bude Výhercovi odoslaná po dohode s výhercom. V prípade ak sa Usporiadateľovi nepodarí skontaktovať s Výhercom do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia výhry výhercovi formou mailu, tak výhra prepadáva.
 8. Výhra bude výhercovi zaslaná čo najskôr, avšak v závislosti od uhradenia objednávky, ktorou bol výherca zaradený do súťaže. Najneskôr však do 14.01.2022.
 9. Dane:
  • Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
  • Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
  • Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 10. Osobitné ustanovenia:
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo
   • na zmenu Pravidiel Súťaže,
   • na zrušenie Súťaže,
   • na zmenu dĺžky trvania,
   • ako aj na zmenu podmienok hry a to najmä, ale nie výlučne:
    • pravidlá žrebovania,
    • dátum uskutočnenia žrebovania,
    • počet výhercov,
    • typ výhry, ktorá budú predmetom žrebovania.
  • Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu Výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
  • Účastník Súťaže berie na vedomie, že Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. V Banskej Bystrici 11.12. 2021.